Archív pre máj, 2017

ZÁPIS

26. mája 2017

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2017-2018

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠTIAVNIČKE

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3 riaditeľ materskej školy zverejní po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok spravidla od 15. februára do 15. marca. Vzhľadom na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu detí do materskej školy na šk. rok 2017/2018 sa posúva termín zápisu na 02. máj 2017 – 31. máj 2017.

Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast / potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa /.


Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

 2. mája 2016  od 8,00 – 15,00 hod.

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2017

Miesto vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie: osobne MŠ Štiavnička, elektronicky na email:msstiavnicka@gmail.com

Termín vydania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: od 26. júna 2017 do 30. júna 2017
Miesto vydávania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Materská škola Štiavnička

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
Prednostne sa prijímajú deti:
1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. s odloženou školskou dochádzkou,
3. s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
4. ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia tri roky veku,
5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku príjmeme tie, ktoré do 31.12.2017 dovŕšia 3 roky veku,
6. ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2017,
7. ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu
8. ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania  žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ

POĎAKOVANIE 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

radi by sme poďakovali všetkým, ktorí venovali 2% zo svojich daní v prospech občianskeho združenia MALÍ MRAVČEKOVIA pri našej materskej škole. Prijaté prostriedky budú využité na ďalší rozvoj  vzdelávacích projektov, aby pomohli škole pokračovať v skvalitňovaní výučby Vašich detí.