Krúžková činnosť

Poskytujeme deťom rozširovanie vedomostí a rozvíjanie nadania v krúžkových činnostiach v popoludňajších hodinách počas pobytu v materskej škole:

10000012000001140000014EF2F2D1DDVÝTVARNÝ KRÚŽOK

zabezpečuje SZUŠ DOTYK

učiteľ Mgr. Vladimír Baran

10000004000000CA000000E66E8EC7A8
KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA – SKORÉ ZAČIATKY

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRO AMERICANA

lektorka Mgr. Dominika Filová