III. TRIEDA – TULIPÁNY

VYUČUJÚCE: triedna učiteľka – Bc. Lucia Tesáková ,

                                   učiteľka  – Mária Moravčíková

6.30 hod. Otvorenie materskej školy, schádzanie sa detí

Hry a hrové činnosti, individuálne jazykové chvíľky

Ranný kruh

Pohybové a relaxačné cvičenia

Edukačné aktivity

9.15 hod. Osobná hygiena, desiata

Edukačné aktivity – realizované formou hry

Pohybové a relaxačné činnosti

Pobyt vonku so zameraním pohybovým,environmentálnym,zdravotným

11.45 hod. Osobná hygiena, obed, čistenie zubov

Odpočinok

Pohybové a relaxačné cvičenia

Krúžková činnosť

14.15 hod. Olovrant

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené

Jazykové chvíľky

Edukačné aktivity , hodnotenie dňa

16.00 hod. Koniec prevádzky materskej školy