Naše pravidlá

Desatoro zásad správania učiteľky

 1. Počas adaptácie pomáha dieťaťu vyrovnať sa s touto záťažovou situáciou.
 2. Neprenáša negatívne emócie do medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve a v kolektíve detí.
 3. Dodržiava etiku materskej školy
 4. Dieťa a učiteľka majú rovnakú dôstojnosť, preto učiteľka pristupuje k deťom ako k rovnocennému partnerovi.
 5. Ako motiváciu využíva viac metódy výchovné (odmena, pochvala, pohladenie..) ako metódy inhibičné ( napomenutie, vylúčenie, pokarhanie), zásadne nepoužíva telesné tresty.
 6. Je pre deti vzorom v správaní a v kultúre vystupovania. Ovláda vlastné správanie spôsobom, ktorý zodpovedá jej postaveniu.
 7. Neodchádza od detí z triedy, v prípade potreby zabezpečí k deťom na nevyhnutný čas dozor inej dospelej osoby (zamestnanca MŠ).
 8. Rešpektuje individuálne osobitosti každého dieťaťa pri stravovaní a odpočinku (nenúti dieťa jesť a spať).
 9. S pedagogickým taktom podáva rodičom pravdivé informácie o dieťati, dôveru rodičov si získava partnerským prístupom.
 10. Intenzívnejšou profiláciou MŠ zvyšuje informovanosť a záujem verejnosti o živote v našom predškolskom zariadení.

Zásady ľudských práv prerozprávaných pre deti

Zásada 1

„Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme. Správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje.“
Do materskej školy prijímame deti bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia rodičov.

Zásada 2

„ Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne.“
Vytvárame dôstojné podmienky pre každé dieťa, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, morálne a sociálne.“

Zásada 3

„Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou.“
Vekuprimerane utvárame u detí povedomie o rodine, spoločnosti a celej krajine.

Zásada 4

„Poskytnite nám teplo a útočište, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás.“
Vytvárame vhodné, bezpečné prostredie pre zdravý psychosomatický vývin každého dieťaťa.

Zásada 5

„Ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a vychádzajte v ústrety našim zvláštnym potrebám.“
Pri deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rešpektujeme špecifiká ich osobnosti, podporujeme a usmerňujeme ich spôsoby sebarealizácie a pozitívnym prístupom zvyšujeme ich sebadôveru.

Zásada 6

„Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné.“
V MŠ utvárame priaznivú klímu pre harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa, zdôrazňujeme potrebu výchovy dieťaťa v rodine i potrebu výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Zásada 7

„Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami.“
Vytvárame vhodné podmienky a napomáhame aktivite detí prostredníctvom uplatňovania aktivizujúcich metód a využívania didaktických prostriedkov. Poskytujeme deťom dostatočný priestor na hru, prostredníctvom hry vedieme deti k sebarealizácii, osvojovaniu potrebných zručností, vedomostí, postupov.

Zásada 8

„V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás.“
Zabezpečujeme deťom zákonnými prostriedkami bezpečné prostredie a ochranu.

Zásada 9

„Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať.“
Spolupracujeme so sociálnym úradom – oddelením pre právnu ochranu detí v prípade podozrenia z týrania detí v rodine.

Zásada 10

„Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj my budeme hlásať slobodu a porozumenie na celom svete.“
Podporujeme rozvoj schopností decentrácie, empatie a kooperácie s druhými, utvárame vlastnosti, ktoré sú potrebné pre tímovosť a pre dôležitú socioemocionálnu schopnosť vytvárať v živote zdravé medziľudské vzťahy.

Naši škôlkári sa snažia dodržiavať tieto pravidlá:

 1. Privítame sa a rozlúčime navzájom.
 2. Sme kamaráti, pomáhame si.
 3. Nikoho nebijeme, neubližujeme si.
 4. Neberieme nič, čo nám nepatrí.
 5. Používame tri čarovné slovíčka: prosím, ďakujem, prepáč.
 6. Veci si pekne upratujeme.
 7. Nekričíme, nehovoríme neslušné slová.
 8. Poslúchame a počúvame dospelých.
 9. Neničíme hru druhým deťom.
 10. Je lepšie sa usmievať, ako sa mračiť.

Informácie pre mamičky a oteckov

 1. mamka a ocko,voďte ma do škôlky pravidelne
 2. nedávajte ma do škôlky chorého,aby som nenakazil kamarátov
 3. ak budem chorý,alebo inak neprítomný,včas ma odhláste na čísle 0444352199
 4. dávajte ma do škôlky pravidelne,lebo sa teším na všetko nové,čo prežijem s kamarátmi
 5. včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné
 6. voďte ma do škôlky do 8.00 hod,vyzdvihnite ma po 15.00 hod.
 7. všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité
 8. ak mi dáte hračku do škôlky,nehnevajte sa,že ju pokazím
 9. zaujímajte sa o dianie v škôlke,pomôžte  škole ,ak môžete hoci aj drobnosťami
 10. ak sa v škôlke ušpiním, nezabúdajte,že aj vy ste boli malými deťmi

Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech.