Novinky

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička, v   zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje širokej verejnosti termín, a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2024-2025

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠTIAVNIČKE

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2024. Žiadosti na prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa budú podávať :
od 1. mája 2024 do 31. mája 2024

       • Vydávanie a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude možné aj s osobnou
prítomnosťou detí;
• elektronicky na email aj naskenované žiadosti: msstiavnicka@gmail.com                                                        •  osobne MŠ Štiavnička v dňoch 2.5.2024 – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 3.5.2024 a
od 11,00 hod. – 15, 00 hod.,
•potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní
• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie
príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivá na stiahnutie: http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/tlaciva-na-
stiahnutie/

Termín vydania rozhodnutí:
• písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude
riaditeľkou materskej školy  vydané rodičom / zákonným zástupcom
elektronicky, (prípadne osobne, poštou ) najneskôr do 30. júna 2024.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z .( školský zákon ) sa
prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov
veku.

Prednostne sa spravidla prijímajú deti:
•Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné.
• deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré
dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka

Podmienky prijímania ostatných detí na predprimárne vzdelávanie:
     1. ktoré dovŕšili k 31.8. 2024 3 roky
    2. ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2024,
    3. deti, ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu.
    4. mladšie deti ako tri roky môžu byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ
    5. ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania  žiadostí na
    predprimárne vzdelávanie

V Štiavničke 11.04.2024                                                  PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

PONDELOK – PIATOK

od 6:30 hod.  – do 16:00 hod.