Novinky

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2020-2021.

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠTIAVNIČKE

Prijímanie detí do materskej školy. V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3 riaditeľ materskej školy zverejní po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok spravidla od 15. februára do 15. marca. Vzhľadom na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu detí do materskej školy na šk. rok 2019/2020 sa posúva termín zápisu na 30. apríl 2020 – 31. máj 2020. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast / potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa /.

                   Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

4. mája 2019 od 8,00 – 15,00 hod.

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2019. Miesto vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie: osobne MŠ Štiavnička, elektronicky na email: msstiavnicka@gmail.com

Termín vydania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Od 15. júna 2020 – 19. júna 2020

Miesto vydávania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Materská škola Štiavnička

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie       
Prednostne sa prijímajú deti:
1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. s odloženou školskou dochádzkou,
3. s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
4. ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšia tri roky veku,
5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku príjmeme tie, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia 2 roky veku
6. ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2019,
7. ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu
8. ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania  žiadostí na   predprimárne vzdelávanie

PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ

Školné

V školskom roku 2019 / 2020 je príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení (školné) určené Všeobecne záväzným nariadením obce Štiavnička číslo 1/2011 zo dňa 7.9.2011 vo výške 10 mesačne.

Úhradu je potrebné uskutočniť vždy do 10. dňa v mesiaci. Poplatok sa uhrádza triednej učiteľke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

PONDELOK – PIATOK

od 6:30 hod.  – do 16:00 hod.