Novinky

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička, v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje širokej verejnosti termín, a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2023-2024.

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠTIAVNIČKE

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2023. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa budú podávať od 1.. mája 2023 do 31. mája 2023 s tým, že:

 • Vydávanie a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude možné aj s osobnou prítomnosťou detí;
 • elektronicky na email aj naskenované žiadosti: msstiavnicka@gmail.com
 • osobne MŠ Štiavnička v dňoch 5.2023 – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 4.5.2023 a 5.5. 2023, od 11,00 hod. – 15, 00 hod.,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  s údajom o povinnom očkovaní
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivá na stiahnutie: http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/tlaciva-na-stiahnutie/

Termín vydania rozhodnutí:

 • písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude riaditeľkami materských škôl  vydané rodičom / zákonným zástupcom elektronicky, (prípadne osobne, poštou ) najneskôr do 15. júna 2023.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z .( školský zákon ) sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Podmienky prijímania ostatných detí na predprimárne vzdelávanie:

Prednostne sa spravidla prijímajú deti:

 1. ktoré dovŕšili k 31.8. 2023 3 roky
 2. ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2023,
 3. deti, ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu.
 4. mladšie deti ako tri roky môžu byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ
 5. ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania  žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

V Štiavničke 30.03.2023                                              PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

PONDELOK – PIATOK

od 6:30 hod.  – do 16:00 hod.