Novinky

 

 

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička, v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.1 vyhlášky 308/2009 Z.z. o materskej škole, oznamuje širokej verejnosti termín, a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2020-2021.

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠTIAVNIČKE

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2020. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • Vydávanie a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
  • elektronicky na email: msstiavnicka@gmail.com
  • osobne MŠ Štiavnička v dňoch 4.5.2020 a 5.5. 2020, od 11,00 hod. – 15, 00 hod., s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero)
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

Tlačivá na stiahnutie: http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/tlaciva-na-stiahnutie/

Termín vydania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: Od 15. júna 2020 – 19. júna 2020, elektronickou poštou uvedenú zákonným zástupcom na žiadosti o prijatie do MŠ.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie       
Prednostne sa prijímajú deti:
1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. s odloženou školskou dochádzkou,
3. s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
4. ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšia tri roky veku,
5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku príjmeme tie, ktoré do 31.08.2020 dovŕšia 2 roky veku
6. ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2020,
7. ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu
8. ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania  žiadostí na   predprimárne vzdelávanie

PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ

Školné

V školskom roku 2019 / 2020 je príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení (školné) určené Všeobecne záväzným nariadením obce Štiavnička číslo 1/2011 zo dňa 7.9.2011 vo výške 10 mesačne.

Úhradu je potrebné uskutočniť vždy do 10. dňa v mesiaci. Poplatok sa uhrádza triednej učiteľke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

PONDELOK – PIATOK

od 6:30 hod.  – do 16:00 hod.