Novinky

 

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička, v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje širokej verejnosti termín, a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2021-2022.

                                 ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠTIAVNIČKE

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2021. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 s tým, že:

 • Vydávanie a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
 • elektronicky na email aj naskenované žiadosti: msstiavnicka@gmail.com
 • osobne MŠ Štiavnička v dňoch 3.5.2021, 4.5.2021 a 5.5. 2021, od 11,00 hod. – 15, 00 hod., s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (iba  ak to bude dovoľovať mimoriadna situácia  a nariadenia ÚVZ SR ).
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  s údajom o povinnom očkovaní
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivá na stiahnutie: http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/tlaciva-na-stiahnutie/

Termín vydania rozhodnutí:

 • písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude riaditeľkami materských škôl  vydané rodičom / zákonným zástupcom elektronicky, (prípadne osobne, poštou ) najneskôr do 15. júna 2021.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z .( školský zákon ) sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.   

Podmienky prijímania ostatných detí na predprimárne vzdelávanie:

Prednostne sa spravidla prijímajú deti:

 1. ktoré dovŕšili k 31.8. 2021 3 roky
 2. ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2021,
 3. deti, ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu.
 4. mladšie deti ako tri roky môžu byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ
 5. ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania  žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

V Štiavničke 23.3.2021                                                PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ

 

 

 

 

 

Školné

V školskom roku 2019 / 2020 je príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení (školné) určené Všeobecne záväzným nariadením obce Štiavnička číslo 1/2011 zo dňa 7.9.2011 vo výške 10 mesačne.

Úhradu je potrebné uskutočniť vždy do 10. dňa v mesiaci. Poplatok sa uhrádza triednej učiteľke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

PONDELOK – PIATOK

od 6:30 hod.  – do 16:00 hod.