II. TRIEDA – PÚPAVY

100000040000003F0000004552CE5EDCVYUČUJÚCE: triedna učiteľka – Mgr. Simona Rázgová  ,

                                  učiteľka  – Bc. Ivana Halušková

6.30 hod.

Otvorenie materskej školy, schádzanie sa detí

Hry a hrové činnosti, individuálne jazykové chvíľky

Ranný kruh

Pohybové a relaxačné cvičenia

Edukačné aktivity

9:15 hod.

Osobná hygiena, desiata

Edukačné aktivity – realizované formou hry

Pohybové a relaxačné činnosti

Pobyt vonku so zameraním pohybovým,environmentálnym,zdravotným

11.30 hod.

Osobná hygiena, obed, čistenie zubov

Odpočinok

Pohybové a relaxačné cvičenia

Krúžková činnosť

14.15 hod.

Olovrant

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené

Jazykové chvíľky

Edukačné aktivity , hodnotenie dňa

16.00 hod. Koniec prevádzky materskej školy