OZNAM

8. apríla 2018

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 11.04.2018 (streda) o 15:30 hod. sa bude konať v priestoroch  materskej školy rodičovské združenie. Prosíme Vás o účasť.

OZNAM

2. apríla 2018

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole bude v termíne od 29.3. 2018 – 3.4.2018  prerušená. Začíname 04.04.2018

ZÁPIS

4. februára 2018

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2018-2019

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠTIAVNIČKE

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3 riaditeľ materskej školy zverejní po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok spravidla od 15. februára do 15. marca. Vzhľadom na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 sa posúva termín zápisu na 03. máj 2018 – 31. máj 2018.

Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast / potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa /.


Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

 3. a 4. mája 2018  od 8,00 – 15,00 hod.

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2018

Miesto vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie: osobne MŠ Štiavnička, elektronicky na email:msstiavnicka@gmail.com

Termín vydania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 25. júna 2018 do 29. júna 2018
Miesto vydávania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Materská škola Štiavnička

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
Prednostne sa prijímajú deti:
1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. s odloženou školskou dochádzkou,
3. s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
4. ktoré k 1. septembru 2018 dovŕšia tri roky veku,
5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku príjmeme tie, ktoré do 31.12.2018 dovŕšia 3 roky veku,
6. ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2018,
7. ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu
8. ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania  žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ

KARNEVAL 12.02. 2018

25. januára 2018

Súťaž

11. januára 2018

Vyhlasujeme súťaž

” V KRÁĽOVSTVE PANI ZIMY”

Ešte stále nám nenasnežilo, preto sme sa rozhodli usporiadať súťaž o najkrajšieho snehuliaka. Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov SNEHULIAKA  z rôzneho materiálu. Doniesť do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavu a vyhodnotíme najkrajšieho snehuliaka. Víťazný snehuliak bude odmenený. Snehuliakov môžte doniesť do 15.02. 2018. Vyhodnotenie bude 16. februára 2018.

VIANOCE

27. decembra 2017

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole bude v termíne od 23.12.2017- 5.1.2018 prerušená. Začíname 08.1.2018.

MIKULÁŠ 2017

10. decembra 2017

20. októbra 2017

MILÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA,

srdečne Vás pozývame na

OCHUTNÁVKU zdravých šalátov a nátierok,
ktoré pre Vás pripravili naše šikovné tety kuchárky.

Pesničkami a básničkami potešíme STARKÝCH a potom si ozdobíme tekvice.

Na tvorivé dielne si môžte doniesť tekvičku.

Tešíme sa na Vás 25.10. 2017 o 15:30 hod.

FOTENIE

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 23.10. 2017 sa uskutoční fotenie detičiek.

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

14. septembra 2017

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

PONDELOK – PIATOK

od 6:30 hod.  – do 16:00 hod.