ZÁPIS

26. mája 2017

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2017-2018

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠTIAVNIČKE

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods.3 riaditeľ materskej školy zverejní po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok spravidla od 15. februára do 15. marca. Vzhľadom na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu detí do materskej školy na šk. rok 2017/2018 sa posúva termín zápisu na 02. máj 2017 – 31. máj 2017.

Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast / potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa /.


Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

 2. mája 2016  od 8,00 – 15,00 hod.

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2017

Miesto vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie: osobne MŠ Štiavnička, elektronicky na email:msstiavnicka@gmail.com

Termín vydania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: od 26. júna 2017 do 30. júna 2017
Miesto vydávania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Materská škola Štiavnička

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
Prednostne sa prijímajú deti:
1. ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. s odloženou školskou dochádzkou,
3. s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
4. ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia tri roky veku,
5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku príjmeme tie, ktoré do 31.12.2017 dovŕšia 3 roky veku,
6. ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2017,
7. ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu
8. ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania  žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ

POĎAKOVANIE 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

radi by sme poďakovali všetkým, ktorí venovali 2% zo svojich daní v prospech občianskeho združenia MALÍ MRAVČEKOVIA pri našej materskej škole. Prijaté prostriedky budú využité na ďalší rozvoj  vzdelávacích projektov, aby pomohli škole pokračovať v skvalitňovaní výučby Vašich detí.

2 %

23. februára 2017

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI: ( 2% z daní)

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie  MALÍ MRAVČEKOVIA

Sídlo:

MŠ Štiavnička 86, 034 01 Ružomberok

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

42218705

Číslo účtu: 2967107253/0200

FIALKY NA KARNEVALE

21. februára 2017

DSCN3485AAA

PÚPAVY NA KARNEVALE

IMG_9342AAA

TULIPÁNY NA KARNEVALE

16788113_1156793027773966_467672713_n

KARNEVAL

3. februára 2017

Na známosť sa všetkým dáva, fašiangová super správa.
V našej škôlke bude bál, fašiangový karneval.
Vítané sú masky všetky, lienky, víly i baletky.
A možno i Superman, z výšky zletí priamo k nám.

karneval-FOTO

14. januára 2017

Vyhlasujeme súťaž

” O NAJKRAJŠIU VTÁČIU BÚDKU”

Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov originálnu vtáčiu búdku z dreva, plastu, alebo iného materiálu. Doniesť ju do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavku a vyhodnotíme najkrajšiu búdku. Víťazná búdka bude odmenená.

Vyhodnotenie súťaže bude 15.02. 2017

page

VIANOCE

27. decembra 2016

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole bude v termíne od 23.12.2016- 6.1.2016 prerušená. Začíname 09.1.2017.

ves-vianoce-copy

MIKULÁŠ

6. decembra 2016

15328227_1499043680125631_640034730_n