Výslovnosť a zreteľnosť reči

Spisovná výslovnosť a zreteľnosť reči

reagovať na rozličné zvuky

zbystriť pozornosť, otočiť sa tým smerom, odkiaľ zvuk prichádza

rozoznávať intenzitu a dĺžku trvania rozličných zvukov prostredníctvom sluchového vnímania

rozoznať výšku, intenzitu a dĺžku trvania rozličných tónov a zvukov prostredníctvom jemnej sluchovej citlivosti, / zvuk huslí a basy; vysoké a nízke tóny klavíra; silné a slabé štrngnutie kľúčov /

v intuitívnej rovine rozoznávať artikulovanú reč a citlivo vnímať smer zvuku (odkiaľ prichádza)

citlivo vnímať – zdroj (kto rozpráva);

rozoznávať – signálne vlastnosti reči : členitosť, hlasitosť, výšku, dĺžku a tempo hlások, slabík a slov

rozšifrovať, pochopiť a premyslieť význam slov na základe rozlišovania jednotlivých foném (fonéma = najmenšia zvuková a významová jednotka reci – zámenou foném vniká úplne odlišný význam slov : svet – kvet, drak – mrak – frak

napodobňovať správnu, zreteľnu a spisovnu výslovnosť hlások………

napodobňovať správnu, zreteľnu a spisovnu výslovnosť hláskových skupín…

rozvíjať si cit pre fonematický sluch

nacvičovať si schopnosť správne dýchať (dych a výdych s fonáciou)

cvičiť si schopnosť čo najsprávnejšie dýchať pri speve, reči a pohybovej aktivite

správne dýchať pri reči, speve a pohybových činnostiach

precvičovať hovoridlá s ohľadom na ich hygienu (zisťovať, že kričanie ohrozuje ich zdravie)

na základe motivácie nacvičovať plynulé prechádzanie do hlasových polôh s rozličnou intenzitou /rozprávajú šeptom, ticho, nahlas /

nacvičovať plynulé prechádzanie do hlasových polôh s rozličnou výškou / rozprávajú alebo spievajú jemným vysokým, ale aj hlbokým hlasom /

nacvičovať plynulé prechádzanie do hlasových polôh s rozličnou farbou a moduláciou hlasu /rozprávať milo a prívetivo, prosebne, veselo, smutne, pokojne, nahnevane a pod/

slovne identifikovať polohy hlasu prostredníctvom rôznych asociácií – „co mi taký hlas pripomína“

artikulovať jednotlivé hlásky v slovách

správne, zreteľne a spisovne vyslovovať takmer všetky hlásky a hláskové skupiny v slovách

rozvíjať schopnosť jednoduchej analyticko-syntetickej činnosti so slovami

rytmizovať slová a slovné spojenia, riekanky, vyčítanky a iné krátke literárne útvary

na základe fonematického sluchu uplatňovat schopnosť analyticko-syntetických činností so slovami, napr. rozkladať a skladať slová zo slabík

postupne rozlíšiť dĺžku samohlások

rozlíšiť hlásku na na začiatku aj na konci slova

postupne zachovať primeranú hlasitosť, zretelnosť a tempo reči

používať rozličné hlasové odtiene reči vzhľadom na druh rečovej situácie, napr. šepot, tiché rozprávanie, hlasnejší hovor

správne klásť slovný a vetný prízvuk

používať správnu výslovnosť, intonáciu, hlasitosť a tempo reči

vystihnúť prostredníctvom hlasovej modulácie svoje pocity, napr. radosť, nadšenie, smútok, strach, obavy …

Gramatická správnost hovorených prejavov

intuitívne vycítiť gramatickú správnosť hovorených prejavov iných osôb – postupne, nahrádzať gramaticky nesprávne tvary slov za správne

priblížiť spisovnému rečovému vzoru dospelých

uplatňovať jazykový cit v hovorenom prejave

rozlišovať gramaticky správne a nesprávne tvary v reči iných

ohýbať základné slovné druhy – podstatné a prídavné mená, slovesá /pomocou slovných inštrukcií s premyslene formulovanými otázkami/

tvoriť a používať tvary genitívu množného čísla podstatných mien ženského rodu, ak v nich platí rytmický zákon (v triede máme vela lámp; na vianočnom stromčeku je veľa sviečok

správne tvoriť a používať tvary prechodníka a prítomného činného príčastia niektorých slovies (ovocie si umývame pod tečúcou vodou; podarilo sa mi zachytiť padajúci list a pod.)

prakticky použiť pravidelné a nepravidelné stupňovanie prídavných mien /malý, menší, najmenší chrobáčik; pekný, krajší, najkrajší hríb/

hovoriť spisovne, slová a vetné konštrukcie použiť v gramaticky správnych tvaroch

Rozvíjanie komunikatívnych schopností

rozumieť obsahovému významu konkrétnych slovných oznamov

odvážne osloviť iných a vysloviť prosbu, alebo jednoduchú žiadosť, ktorá vyjadruje aktuálnu potrebu

zrozumitelne poprosiť a požiadaťo niečo, vysloviť želanie

odvážne vybaviť jednoduchý odkaz iným deťom a dospelým, ktorý vyplýva z reálnych i z fiktívnych situácií

samostatne osloviť iných, jasne a zrozumitelne vyjadriť oznam, prosbu žiadosť alebo želanie

samostatne sformulovať odkaz alebo odpoveď na odkaz, ktorý vyplýva z reálnej alebo fiktívnej situácie

postupne rozprávať co najprirodzenejšie (s podporou a pomocou dospelých) o charakteristických vlastnostiach bezprostredne vnímaných predmetov, javov a činností

reagovať na otázky dospelých a formulovať na ne jednoduché odpovede

spontánne sa zapájať do rozhovoru o predmetoch, javoch, činnostiach, o svojich pocitoch, osobných záujmoch, zážitkoch a skúsenostiach

prirodzene klásť otázky a pohotovo na otázky od druhých osôb aj odpovedať

vyjadrovať myšlienky prostredníctvom jednoduchých viet.

na základe primerane kladených otázok reprodukovať kratší dejový celok

jednoduchým spôsobom dramatizovať známe a obľúbené rozprávky a zážitky (s podporou a pomocou dospelých)

samostatne používať jednoduché vety

čo najsamostatnejšie reprodukovať kratšie dejové celky a udalosti

dramatizovať známe a obľúbené rozprávky, príbehy a zážitky

vyjadrovať sa súvisle a jazykovo správne v rozhovore alebo pri rozprávaní a reprodukovaní konkrétneho obsahu, ktorý sa vzťahuje napr. na zážitky, udalosti rozprávky alebo iné dejové situácie

použiť rozvité vety a postupne a postupne aj jednoduché súvetia

jazykovo správne komunikovať s druhými – detmi i dospelými

rešpektovať hovoriaceho a reagovať len stručnými otázkami súvisiacimi s obsahom rozprávania

jazykovo a obsahovo správne vyjadriť svoje myšlienky

viesť dialóg s iným dieťaťom alebo dospelým, udržať a zachovať dialóg

prejaviť primeranú schopnosť počúvať

primerane odvážne klásť otázky v dialógu

akceptovať a rešpektovať osobnosť hovoriaceho