Školský poriadok

 

 

Školský poriadok  2022

 

Dokument: Školský poriadok MŠ
Zriaďovateľ OBEC ŠTIAVNIČKA Bc.Beáta Rázgová starostka obce
V pedagogickej rade prerokovaný: 30.08.2022
S radou školy prerokovaný: 31.08.2022
Platnosť od: 05.09.2022
Vydáva: PaedDr. Jana Bartánusová, riaditeľka MŠ   05.09. 2022

 

Podpis predsedu RADY ŠKOLY PRI MŠ ŠTIAVNIČKA                ………………………………………..

                                                                                                               Ing. Miloš Stopiak

OBSAH

 1. Všeobecné ustanovenia

II.

 1. Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie
 2. Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy.
 3. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy.
 4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
 5. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy.

 

III. Záverečné ustanovenia

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Štiavnička 86, Ružomberok, v zmysle § 153 zákona č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so :

– zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– vyhláškou MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

– zákonom  č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých   zákonov

– všeobecne záväzným nariadením obce Štiavnička č.4/2019, VZN č. 1/2022
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach,

– pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Obce Štiavnička.

 

Časť II.

 1. Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa §59 a 59a školského zákon č.245/2008 Z.z. a podľa §3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.541/2021 Z.z. o MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma  spravidla dieťa od troch rokov do šiestich  rokov jeho veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Do MŠ sa môžu  prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Avšak môžu byť prijaté, ak sa dajú vytvoriť vhodné materiálne a personálne a iné potrebné podmienky. Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do MŠ závisí od kapacitných možností školy. Prijatie nie je viazané na trvalý pobyt v obci Štiavnička.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin ak nie je prerušená prevádzka MŠ.

Do MŠ sa deti prijímajú k začiatku školského roka od 1 – 31. mája  príslušného roku,  pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu roka. Miesto a termín zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ spravidla do 1 mája, zároveň zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  Ostatné podmienky prijímania si určí riaditeľ  po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní ich na webovej stránke školy, www.msstiavnicka.ruzomberok.eu na centrálnej nástenke a vchodových dverách  MŠ. Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave, ktoré  obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Zákonný zástupca môže podať žiadosť:  osobne,  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom msstiavnicka@gmail.com, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami predloží vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť na zápis dieťaťa do materskej školy obdrží rodič, alebo zákonný zástupca  priamo  v materskej škole, alebo si ju  môže stiahnuť s webovej  stránky MŠ. Po jej vyplnení rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré obsahuje informáciu o povinnom očkovaní dieťaťa.

Povinné PV môže dieťa  absolvovať aj  individuálnou formou. Dieťa pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania formou individuálneho vzdelávania neprestáva byť dieťaťom kmeňovej materskej školy.  Individuálne vzdelávanie môže  plniť dieťa v prípade, že  jeho  zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole, alebo o to požiada  zákonný zástupca bez udania dôvodu  . Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy, alebo  už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy. Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, teda „zo zdravotných dôvodov“, bude zabezpečovať kmeňová materská škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne až do pominutia dôvodov.  Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať riaditeľa spádovej materskej školy  o oslobodenie o povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti  priloží písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a  písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Následne, po predložení žiadosti spolu s požadovanými písomnými   súhlasmi riaditeľ materskej školy rozhodne podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie. Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov,  pre ktoré došlo k oslobodeniu.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa §5 ods.14 pís. a) zákona o 596/2003 Z.z. o štátnej správe a a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku .   Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna  príslušného kalendárneho roku  V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania  žiadosti. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na  predprimárne vzdelávanie  budú doručované

 • do vlastných rúk – osobné prevzatie,
 • poštovou listovou zásielkou do vlastných rúk

V rozhodnutí o prijatí môže riaditeľ určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo diagnostický pobyt. Pri zníženej adaptačnej schopnosti môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas.

Riaditeľka  materskej školy ďalej

 1. a) určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom,  dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie,
 2. b) rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie napr. Ak dieťa svojím správaním obmedzuje práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, opatrenia na sťažnosti zákonných zástupcov. Riaditeľka MŠ písomne oznámi zákonnému zástupcovi zistenie okolností, ktoré viedli k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky do materskej školy. Vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky do materskej školy sa vytvára priestor na eliminovanie dôvodov, ktoré viedli k prerušeniu dochádzky do materskej školy, na absolvovanie indikovaných odborných vyšetrení, na ukončenie špeciálnopedagogickej diagnostiky. Zákonný zástupca písomne oznámi riaditeľovi MŠ, najneskôr dva týždne pred uplynutím lehoty prerušenia dochádzky do materskej školy, či bude dieťa po uplynutí tohto času pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Adaptačný pobyt:

Adaptačný pobyt je v súlade s platnou legislatívou v zmysle §5 ods.14 zákona 596/2003Z z a §3 ods.1 vyhlášky 541/2021 Z.z  o MŠ  v znení neskorších predpisov . Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca dieťaťa privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac 4 hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať  materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Deti, ktoré zvládajú prechod z domu do materskej školy nemusia mať určený adaptačný proces s časovým vymedzením. Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je dobrá spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami.

Adaptačný program  :

Pre prirodzený prechod dieťaťa z rodinného prostredia a postupné, plynulé zaradenie sa do materskej školy je potrebná  :

 • Úzka spolupráca rodiny a školy hlavne v jednotnom postupe pri adaptácii
 • Podpora rodinného pôsobenia v pozitívnom pohľade na pobyt dieťaťa v materskej   škole .
 • V rozhovoroch a vzájomných konzultáciách s rodičmi získať informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa, jeho špecifických návykoch (napr. stravovacích)a rituáloch, jeho zdravotnom stave, potrebe spánku, typických prejavoch atď.)
 • Prijať dieťa s úsmevom, radosťou, plnou pozornosťou učiteľky.
 • Vytvoriť pokojnú atmosféru v materskej škole medzi zamestnancami, medzi zamestnancami a rodičmi, medzi deťmi navzájom.
 • Pedagogickým a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť dieťaťu radosť a uspokojenie jeho prirodzenej túžby byť so svojimi rovesníkmi.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravia, môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti v súlade s §5 ods. 14 písm. c zákona č.596/2003 Z .z. rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas, alebo o ukončení dochádzky.

 

 

Kritéria prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ po ukončení adaptačného obdobia :

 1. Dieťa ani po troch mesiacoch navštevovania materskej školy nie je adaptované na prostredie, triedy, na deti, a režim materskej školy. V triede a pri   výchovno – vzdelávacích  činnostiach – prejavuje časté stavy úzkosti, je plačlivé, nespolupracuje, odmieta stravu, nevie samostatne držať lyžicu, nemá osvojené základné hygienické potreby (pýtanie sa na toaletu, umývanie rúk) pri príchode do MŠ bráni odchodu rodiča a po jeho odchode je rozrušené.
 2. Nezapája sa do činností pod vedením učiteľky, nerešpektuje ju, nespolupracuje, prejavuje známky agresivity voči ostatným deťom, aj voči učiteľkám i zamestnancom MŠ.Svojim konaním narúša činnosti ostatných detí a ich zdravie tým, že im fyzicky ubližuje.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca    predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa   predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti doklad o zdravotnom   stave dieťaťa prípadne ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského    poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, alebo o ukončení dochádzky dieťaťa.

Podmienky na prijatie dieťaťa so ŠVVP .

Do materskej školy možno spolu so zdravými intaktnými deťmi prijať aj deti so ŠVVP. V súlade so školským zákonom sa špeciálnou výchovno – vzdelávacou potrebou rozumie požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia. Uplatnením a realizáciou týchto požiadaviek by sa malo vytvoriť prostredie, ktoré dieťa so ŠVVP nevyhnutne potrebuje na rozvoj schopností, alebo osobnosti tak aby dosiahlo primeraný  stupeň vzdelania a začlenilo sa do spoločnosti. Z hľadiska prijímania detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami do materskej školy je dôležité ustanovenie § 28 ods. 13 školského zákona v zmysle, ktorého výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter znevýhodnenia dieťaťa.  O prijatí dieťaťa so ŠVV P rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti  a dorast; ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným znevýhodnením, vyjadrením príslušného odborného lekára.

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti zdravotné znevýhodnenie dieťaťa v doklade o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, alebo o ukončení dochádzky dieťaťa. V prípade, že sa zdravotné znevýhodnenie prejaví po adaptačnom období dieťaťa materská škola odporučí dieťa na vyšetrenie CPPPaP, ktoré posúdi za akých podmienok môže takéto dieťa ďalej navštevovať našu materskú školu či môže byť dieťa integrované a či škola dokáže tieto podmienky vytvoriť a splniť. V prípade potvrdenia dieťaťa CPPPaP za dieťa s ŠVVP budeme v zmysle platnej legislatívy požadovať asistenta učiteľa, prípadne asistenta dieťaťa. Pokiaľ tieto podmienky nebudeme vedieť zabezpečiť bude dochádzka dieťaťa s ŠVVP do našej materskej školy ukončená. 

Diagnostický pobyt

Riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy a po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania(§ 59 ods.4 zákona  č.245/2008) príp. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania  z toho dôvodu , že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu znevýhodnenia  .

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať  o riadne  plnenie spomínanej dennej dochádzky dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä: – choroba, – lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy – rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa, – mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, – náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, – mimoriadne udalosti v rodine,  v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Zákonný zástupca môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní PPV na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní /víkendy a sviatky sa nepočítajú/.Pri absencii viac ako 7po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie od lekára, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení/bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka/.Dieťa, ktoré neplní PPV potvrdenie od lekára, bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje. Rodič predkladá potvrdenie o bezpríznakovosti.

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku…  v prípade , že ide o dieťa, ktoré plní  povinné predprimárne vzdelávanie je táto skutočnosť možná   na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a to v rozsahu  max. 30 dní ročne .

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže minister školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ upraviť predkladanie požadovaných potvrdení podľa aktuálnej epidemiologickej situácie .

V prípade prerušenia prevádzky školy na základe  zlej  epidemioplogicje situácie    bude plnenie  povinnej PV zabezpečované  triednymi e – mailami  posielaním  aktivít pre PPV a pracovnými listami.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa  považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“. Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá riaditeľ materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je vždy predloženie: – písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, – písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a – informovaného súhlas zákonného zástupcu.

V § 28a ods. 5 školského zákona sa ustanovila aj možnosť, že zákonný zástupca môže riaditeľa materskej školy požiadať, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Pôjde spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak pôjde o dieťa, ktoré v danej materskej škole už absolvuje predprimárne vzdelávanie, zákonný zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku najneskôr do 31. augusta daného roku a riaditeľovi predloží: – súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a – súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Po predložení uvedených súhlasných vyjadrení riaditeľ materskej školy zaznamená skutočnosť, že dané dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej skutočnosti nevydáva žiadne rozhodnutie.

 Riaditeľ materskej školy ďalej

rozhoduje o vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého, alebo rozdielneho veku.

 1. a) určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom,  dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie,
 2. b) rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie napr. Ak dieťa svojím správaním obmedzuje práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. Podľa § 5 ods.(4)e) vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, riaditeľ rozhoduje o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia Školského poriadku zákonným zástupcom, pričom riaditeľ vyhotovuje písomné rozhodnutie. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný zástupca dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia  ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi zákonný zástupca triednej učiteľke, alebo riaditeľke školy dôvod neprítomnosti písomne. Ak zákonný zástupca do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší Školský poriadok MŠ, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do materskej školy zo zdravotných dôvodov. Podľa §5 ods. 4e) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa z dôvodu opakovaného porušenia Školského poriadku materskej školy z týchto dôvodov: Neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní a to ani po písomnej výzve, aby tak zákonní zástupcovia urobili do termínu určeného riaditeľkou MŠ.  Opakované neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní a to ani po predchádzajúcom upozornení (ak nebol už uplatnení predchádzajúci dôvod), Opakované neuhradenie príspevkov za dochádzku dieťaťa do MŠ a stravného, MŠ ďalej rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu – § 5 ods.3 zákona č. 596/2003 Z. z., Podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávania.

Riaditeľ rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

V prípade, že v zdravotnom  potvrdení dieťaťa bude uvedené, že dieťa neabsolvovalo povinné očkovania podľa § 51 ods.3 zákona  č.  355/2007 Z. z.o ochrane,  podpore a rozvoji  verejného zdravia ( kde sú zodpovední  rodičia resp. Zákonný zástupca dieťaťa  za splnenie očkovacej povinnosti u detí do 18 rokov). Z   tohto dôvodu nie je možné zo strany materskej školy dieťa  do materskej školy neprijať.

 

Ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Dochádzka do materskej školy sa ukončuje:

 • absolvovaním povinného predprimárneho vzdelávania
 • na žiadosť rodiča- zákonného zástupcu dieťaťa
 • vydaním rozhodnutia o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia školského poriadku školy.
 • vydaním rozhodnutia o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia školského poriadku školy dieťaťom a ohrozovanie a obmedzovanie ostatných detí

     Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Materská škola vydá dieťaťu, ktoré ukončilo predprimárne vzdelávanie osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania .

 

Podmienky predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ

 1. a) zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 2. b) zákonný zástupca neposkytne materskej škole pravdivé informácie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,
 3. c) zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,
 4. d) zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťa podľa § 108 ods. 1 školského zákona,
 5. e) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista,
 6. f) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa neinformuje školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa
 • Zákonný zástupca dieťaťa nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené v rozhodnutí o prijatí dieťaťa a zaradení na adaptačný/diagnostický pobyt
 • Na základe odborného vyjadrenia – odporúčania/neodporúčania príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi v triede MŠ riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.
 • Zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou škole súhlas k spolupráci s príslušným poradenským zariadením (CPPPaP, CŠPP) na zabezpečenie vhodných podmienok pre edukáciu dieťaťa v prípade, že škola nemá pedagóga so špeciálno-pedagogickou kvalifikáciou.

Rozhodnutiu o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania predchádza upozornenie zákonného zástupcu riaditeľkou a možnosť prerušenia dochádzky.

 

 1. Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy.

 

Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

Dieťa má právo na:

 1. a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. b) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 3. c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 4. d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 5. e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 6. f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 7. g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 8. h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 9. i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 10. j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,.

k)dieťa so špec. vých. – vzdel. potrebami má právo na výchovu a vzdelanie s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienkach, ktoré túto výchovu a vzdelanie umožňujú

Dieťa je povinné

 1. a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 2. b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
 3. c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
 4. f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 5. g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
 6. h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo

 1. a) vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
 2. b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
 3. c) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
 4. d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 5. e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 6. f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo

školského zariadenia,

 1. g) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 1. a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
 2. b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským

poriadkom,

 1. c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 2. d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 3. e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
 4. f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

g)ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, lekársky nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne udalosti v rodine

h)neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže žiadať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti./ak má škola podozrenie ,že dieťa bolo choré/ Ak neprítomnosť trvá dlhšie ako tri dni  z dôvodu choroby, predloží rodič potvrdenie od lekára.

 1. i) rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy);

-Ak budú rodičia v konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu /napr.  každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť,/

–  riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa a  v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada, a  obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov.

–  v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa

– v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach,  poučí rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať. 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

-Pravidelne denne sledovať oznam na vchodových dverách a triednych nástenkách .

– Dodržiavať  školský poriadok .

-zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou materskej školy;

-zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy,

-ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti bude sa to považovať za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom, po predchádzajúcom písomnom upozornení, predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

-V zmysle zákona 377/2004 O ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov a na základe Príkazového listu SMŠ č.1/2004 Zákaz fajčenia, je rodič povinný dodržiavať zákaz fajčenia v celom objekte školy vrátane dvora.

Ak si túto povinnosť rodič nesplní, alebo iným závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Úhrada príspevkov :

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno –  vzdelávacích zariadeniach 

V zmysle §6 a §11 ods.4 písm.g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5,§49 ods.4,§114 ods.6,§116 ods.6,§140 ods. 9 a ods.10 a § 141 ods.5 a ods.6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním  od októbra 2022 -15,00€

Počas letných prázdnin je výška mesačného poplatku za dieťa 24 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 15. v mesiaci.

Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku tým nie sú dotknuté.

V zmysle zákona 245/2008 Z. z.§ 28 ods.7,8 sa príspevok neuhrádza za dieťa:

 1. a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Spôsob úhrady príspevku:

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa materskej školy: Bezhotovostným bankovým prevodom (Internet banking, trvalý príkaz, vklad na účet) alebo hotovosťou triednej učiteľke príslušnej triedy.

číslo účtu IBAN SK51 5600 0000 0083 0628 6001

Poznámka: rodič napíše meno a priezvisko dieťaťa

Údaje pre prijímateľa pri bezhotovostnom bankovom prevode a pri úhrad:

Meno dieťaťa- celé meno- meno, priezvisko dieťaťa, NIE RODIČA

 

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, riaditeľka MŠ písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku prostredníctvom zriaďovateľa.

Z dôvodu neuhradenia príspevku (nepreukázaní úhrady) v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách v zriaďovateľskej spôsobnosti Obce Štiavnička v znení môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu môže rozhodnúť o ukončení dochádzky do materskej školy.

Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje:

 • V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Štiavnička o určení príspevkov

od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských školách v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jeden deň určený príspevok jednotne:

 • Celodenná strava : vo výške stravného limitu 2,10€ z toho:
 • desiata: 0,50€
 • obed: 1,20 €
 • olovrant: 0,40 €

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 14O ods. 10 školského zákona.

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac. 

Práva a povinnosti zamestnancov

 

Zamestnanci majú právo:

 1. a) ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 2. b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti, fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim zamestnancom pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo nemá postavenie kontrolného orgánu.

 

Zamestnanci sú povinní:

 1. c) správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“).                                
 2. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 hod. do l6,00 hod.

Riaditeľka materskej školy : PaedDr. Jana Bartánusová

Konzultačné hodiny: pondelok a streda od 11,00 hod. do 12 hod., prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami

Vedúca školskej jedálne : Daniela Moravčíková

Úradné dni pre verejnosť: každý deň od 7,00 hod. do 12,12 hod.

V čase jesenných, jarných a veľkonočných prázdnin je prevádzka v triedach MŠ spravidla prerušená, pre znížený stav detí. V prevádzke zostávajú spravidla, len jedna , v ktorej sú sústredené deti prihlásené na konkrétne prázdniny zo všetkých tried. Rodičia majú možnosť obvyklým spôsob u triednych učiteľov, ale vo vstupnej hale, v mieste na oznamy, prihlásiť dieťa do MŠ na tieto prázdniny 7 až 1 deň vopred. Ak je počet prihlásených detí nižší ako 15, prerušuje sa celá prevádzka MŠ. Prerušenie prevádzky MŠ je vždy hlásené zriaďovateľovi. Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, ktorí nepracujú pre znížený stav detí, majú možnosť čerpať dovolenku alebo náhradné voľno.

V čase vianočných prázdnin je prevádzka MŠ spravidla  zatvorená, pre znížený stav detí.

Počas letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená najmenej na tri až osem týždňov z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a pedagogickí zamestnanci čerpajú dovolenku podľa plánu.

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ materskej školy (MŠ) spravidla dva mesiace vopred.

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne čiastočne alebo celkovo prerušená aj zo závažných dôvodov.

 Organizácia tried a vekové zloženie detí:

 1. trieda : 3 – 6 ročné deti
 2. trieda:  3 – 6 ročné deti
 3. trieda:  3 –  6 ročné   deti

 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí :

 1. trieda:  6,30 – 16,00  hod.
 2. trieda : 6,30 – 16,00 hod.
 3. trieda:  6,30 – 16,00 hod.

V čase od 6,30 hod. sa deti schádzajú v  triede učiteľky, ktorá má rannú službu. Od 7,00 hod. sa začína prevádzka  v príslušnej triede, kde je dieťa zaradené.

Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku.

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke Oznamy pre rodičov pri každej triede. (V prílohách školského poriadku 1,2,3, sú uvedené denné poriadky jednotlivých tried.

V dennom poriadku, t. j. v harmonograme denných činností v MŠ sa v jednotlivých triedach striedajú nasledovné organizačné formy:

 • hry a činnosti podľa výberu detí,
 • zdravotné cvičenie,
 • vzdelávacia aktivita,
 • pobyt vonku,
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

 

Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí sú zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa výberu detí sa kladie dôraz na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb.

Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri (herňa, telocvičňa), ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, terasa, ihrisko a.i.).

Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných činností spracúva materská škola vo forme denného poriadku, ktorý:

 • zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností,
 • vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí,
 • realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.

Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo telocvični (ak ju materská škola má).

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy. Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Odpočinok v jednotriednej materskej škole, ako aj vo vekovo heterogénnych triedach, sa diferencuje podľa potrieb detí. Nesmie sa narúšať realizáciou krúžkovej činnosti.

Všetky formy denných činností detí usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická flexibilitou striedania spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa realizujú

 

Dochádzka detí do MŠ :

Deti sa do MŠ prijímajú ráno od 6,30 h do 8,00 h a preberajú sa po 14,15 h.

Ak sa zákonný zástupca dohodne s triednou učiteľkou na inom spôsobe dochádzky, je mu to umožnené po dohode príchodu a spôsobu stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa ( počas adaptačného pobytu), zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s učiteľkou a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

Zákonný zástupca dieťa odovzdá službukonajúcej učiteľke osobne.

Podľa §24 ods. 9 zákona č.355/2007 Z. z. materská škola je povinná zabezpečiť skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy vykonaním tzv. ranného filtra. Ten zabezpečuje každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka. Cieľom ranného filtra je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky s možnosťou ohrozenia zdravotného stavu ostatných detí.

V súlade s §7 ods.7 vyhlášky MŠ SR č.541/2021  Z. z. o materskej škole  môže pedagogický zamestnanec odmietnuť prevziať dieťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný pre prijatie.

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do MŠ ak:

-má oči červené, s hnisavým výtokom

-má bolesti ucha, vyteká mu tekutina a je zaschnutá na ušnici

-má silnú nádchu, vyteká mu hustá skalená tekutina, okolie nosa je červené, podráždené

-má na tvári alebo končatinách zapálené, hnisajúce miesta, chrasty

-má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie, alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu, ktorý si dieťa prevezme. Ak rodič odmietne liečiť choré dieťa, považuje sa to za nedodržanie povinnosti starať sa o dieťa a porušenie jeho základných ľudských práv.

Je neprípustné priniesť do materskej školy dieťa  choré. Lieky, homeopatická a vitamíny v materskej škole nepodávame! Ak dieťa trpí vážnou chorobou alebo alergiou, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie, upozornite na tento fakt tr. učiteľku, aby mu v prípade potreby mohla poskytnúť účinnú pomoc, prípadne odovzdajte balíček prvej pomoci s presnými inštrukciami od lekára- kde je presne definovaný postup pri podávaní lieku. V prípade akejkoľvek zlomeniny /sadra, dlaha, ortéza/ bude dochádzka dieťaťa do materskej školy obmedzená vzhľadom na bezpečnosť samotného dieťaťa a ostatných detí.

Na preberanie detí môže zákonný zástupca splnomocniť ďalšie plnoleté osoby a dieťa staršie ako 10 rokov.

Ak zákonný zástupca neprevezme dieťa v stanovenom čase ukončenia prevádzky  materskej školy t. j. 16,00 hod učiteľka bude kontaktovať  najskôr rodiča, následne splnomocnené osoby uvedené zákonným zástupcom, z tohto dôvodu je nutné uviesť rozšírené kontakty na starých rodičov, prípadne  iných splnomocnených osôb na preberanie dieťaťa z materskej školy .

Oneskorený príchod rodiča (zákonného zástupcu) po 16,00 hod. evidujú učiteľky v zošite. Uvedú presný čas, dátum, dôvod oneskoreného príchodu a potvrdenie rodiča podpisom. V prípade, že rodič opakovane oneskorene prichádza prevziať dieťa z MŠ považuje sa to za porušenie školského poriadku a riaditeľ po upozornení môže predčasne ukončiť dieťaťu predprimárne vzdelávanie.

Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu  tak, že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť. Riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa,  v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada, obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov  – teda  na žiadosť ani jedného z rodičov neposkytnú hodnotiace stanovisko.  V prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa (pričom materská škola rešpektuje skutočnosť, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na právoplatnosť, čím chráni a zabezpečuje práva oprávneného pred suspenzívnymi účinkami riadneho opravného prostriedku – odvolania; uznesenie o predbežnom opatrení sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované )V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. každodenná príprava dieťaťa do materskej školy, zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.  Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako.

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“). Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu. Vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa ak oprávnená osoba (t. j. zákonný zástupca dieťaťa) dbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa., najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu.

V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa   pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Na základe  prípisu  ÚVZ SR   č, 2016-8138/440:1-10A0 zo dňa 29.1. 2016  –  Vydávanie  potvrdení o zdravotnej  spôsobilosti dieťaťa  praktickými lekári starostlivosti o deti a dorast. Potvrdenie od praktického lekára o  zdravotnej spôsobilosti  pre dieťa pred prvým nástupom do MŠ  obsahuje kompletné  údaje o zdravotnej spôsobilosti, obsahuje všetky požadované skutočné údaje o povinnom očkovaní, ako aj uvedenie prípadného ochorenia dieťaťa, ktorého prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt, alebo ohrozovať či obmedzovať výchovu a vzdelávanie samotného dieťaťa, alebo ostatných detí v kolektíve. Po  prenosnom, infekčnom, alebo inom ochorení dieťaťa rodič vyplní „Vyhlásenie“  v ktorom vyhlási, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, a že RÚVZ ani lekár praktickej zdravotnej starostlivosti menovanému dieťaťu nenariadil karanténe opatrenie a zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad.  Vyhlásenia o bezpríznakovosti zákonní zástupcovia budú mať pripravené  v chodbe pri vstupe do MŠ, ktoré podpíšu a spolu s dieťaťom, ktoré prichádza do materskej školy po bežnom ochorení odovzdajú triednej, alebo službukonajúcej učiteľke .

Preberanie detí medzi pedagógmi

Preberanie a odovzdávanie detí prebieha osobným kontaktom. Počas pobytu dieťaťa v MŠ zaň plne zodpovedá pedagóg, ktorému nie je povolené nechávať deti bez dozoru. V prípade, že pedagóg potrebuje opustiť priestor triedy je povinný dať deti do kľudovej činnosti a požiadať iného zamestnanca o dozor a to len na nevyhnutne potrebný čas.

Podmienky odhlasovania a prihlasovania dieťaťa

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie oznámi rodič vopred, najneskôr do 8,00 hod. v deň neprítomnosti. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa je vydané na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ rodič predloží písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.

V zmysle vyhlášky 330/2009 o zariadení školského stravovanie je možné podávať stravu prinesenú z domu iba v prípade ak si to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa na základe posúdenia lekára (lekárske potvrdenie ).V zmysle zákona o potravinách 152/1995§6,ods.4 / do MŠ nesmú byť prinesené potraviny, ktoré nemajú doklad o pôvode.

Dieťa v MŠ ,okrem dieťaťa u ktorého podľa posúdenia lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie odoberá denne desiatu, obed a olovrant, alebo desiatu alebo olovrant a obed //vyhláška 366/2007

Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Rodič zodpovedá za obsah skrinky. ( papiere, ovocie, sladkosti a iné nevhodné predmety…) Rodičia sú povinní odprevadiť dieťa až do triedy a osobne ho odovzdať učiteľke. Z bezpečnostných dôvodov s učiteľkou zdĺhavo nekomunikujú, učiteľku informujú len o dôležitých veciach týkajúcich sa dieťaťa. V prípade dlhšieho rozhovoru si dohodnú s učiteľkou konzultáciu. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov rodičia nevstupujú do triedy, v prípade nevyhnutnej potreby vstupu do triedy použijú ochranné návleky na obuv.

Organizácia v umyvárni

 1. trieda má samostatnú umyváreň, I.a III. trieda má režimové usporiadanie v druhej umyvárni na osvojovanie hygienických návykov, každé dieťa má vlastný uterák a označený značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a celkovú hygienu a dezinfekciu umyvárne zodpovedá určený školníčka. Deti sa v umyvárni zdržujú len v prítomnosti pedagogického zamestnanca, ktorý ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagogický zamestnanec príslušnej triedy

 

Organizovanie mimoškolských aktivít

MŠ môže organizovať ŠVP, výlety, exkurzie, športový výcvik a ďalšie mimoškolské aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Tento súhlas umožňuje zákonnému zástupcovi porovnať, zvážiť a následne sa rozhodnúť pre účasť alebo neúčasť jeho dieťaťa na určitej aktivite. Rodič je oboznámený s dátumom a priebehom aktivity. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť vhodné oblečenie, pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa, pred odchodom a po príchode osobne odovzdať a prevziať si dieťa od pedagogického zamestnanca povereného organizačným zabezpečením aktivity. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťa ak rodič nedodrží podmienky uvedené v informatívnom súhlase. MŠ organizuje ŠVP, výlety, exkurzie, športový výcvik a ďalšie mimoškolské aktivity len naplánované v Pláne aktivít školy na daný školský rok.

Organizácia športových aktivít:

Počas športových aktivít učiteľka zodpovedá za prípravu detí na samotnú aktivitu t.j. dopraví deti, čaká s deťmi na začiatok, pomáha im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, odprevádza ich na toaletu a pod. V priebehu samotnej aktivity, ktorá je pod vedením lektora zodpovednosť preberá vyučujúci lektor.

 Organizovanie   plaveckého  výcviku.

Počas kurzov učiteľka zodpovedá za deti počas prepravy na samotný kurz (tj. cestuje s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáha im pri vyzliekaní a obliekaní, sušení vlasov, česaní a pod.) Počas športových kurzov je povinná triedna učiteľka zabezpečiť dozor druhou učiteľkou, prípadne nepedagogickou pracovníčkou (upratovačka) alebo inou dospelou osobou. V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri, lektori, nakoľko deti sú zaradené do menších skupín. Učiteľka však neodchádza z kurzu, stále dozerá na priebeh.

Organizovanie podujatí pre rodičov:

Počas vystúpení detí – triednych, školských (besiedky pre rodičov, tvorivé dielne..) sú počas učiteľkami organizovanej časti podujatia zodpovedné za bezpečnosť detí učiteľky. Po skončení organizovanej časti podujatia, keď si rodičia prevezmú deti od učiteľky (posedenia, hrová činnosť v triede), preberajú zodpovednosť za dieťa rodičia. Počas tvorivých dielní, športových podujatí, kultúrno-spoločenských podujatí a akcií organizovaných v MŠ sú za deti zodpovední rodičia po ich prevzatí od učiteľky. A to aj v tom prípade, že po skončení akcie zostávajú rodičia s deťmi v budove alebo v areáli materskej školy.

 Výlety  a exkurzie:

Výlety a exkurzie organizuje škola v zmysle školského zákona §28 ods.10 na základe plánu aktivít školy. Výlet alebo exkurzia podľa plánu aktivít školy, môže byť najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci PZ poverený riaditeľom školy zabezpečí prípravu o priebehu aktivít vrátane poučenia zúčastnených o ochrane osôb a deti a ochrane zdravia. Vyhotoví o tom písomný záznam, ktorí potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom.  Prikladá sa informovaný súhlas rodiča. Dozor pri nadštandardných aktivitách mimo MŠ vykonávajú učiteľky podľa pokynov riaditeľky MŠ. Dozor môžu vykonávať aj  prevádzkoví zamestnanci poverení riaditeľkou. Poverené učiteľky a prevádzkoví zamestnanci sú povinní dodržať príslušné bezpečností predpisy a dôsledne zabezpečiť odborný dozor. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Riaditeľka písomne ohlási zriaďovateľovi organizovanie podujatia. Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity podľa podmienok materskej školy a len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, s písomným súhlasom zriaďovateľa s písomným súhlasom orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode.

 Krúžková činnosť

V zmysle § 4 odst.9 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 o materskej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2009. v materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. Krúžková činnosť prebieha len ak je dostatočný záujem zo strany rodičov. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, vo výučbe cudzieho jazyka a aktivít, na ktoré nemajú kmeňoví učitelia odbornú spôsobilosť, činnosť zabezpečujú aj cudzí lektori. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  V zmysle  Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 o materskej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2009  za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor .V  materskej škole sú prednostne do krúžkov zaraďované 5 – 6 ročné deti .Krúžok bude realizovaný 1x v týždni v odpoludňajších hodinách externým lektorom, ktorý spĺňa odbornú aj pedagogickú spôsobilosť v zmysle platnej legislatívy. Lektor si deti prevezme z tried od službukonajúcej učiteľky, ktorej po ukončení krúžku deti opätovne odovzdá. Počas krúžkovej činnosti zodpovedá za ich bezpečnosť . Krúžok bude realizovaný s informovaným súhlasom rodičov .Ostatné podmienky o realizácii krúžku sú dohodnuté v zmluve o prenájme priestorov. V našej MŠ budú prebiehať krúžky podľa záujmu zákonných zástupcov: Výtvarná výchova, Angličtina hrou.

Mimoškolské aktivity a krúžkovú činnosť je možné realizovať len ak nie je mimoriadna situácia. Počas zlej epidemiologickej situácie škola neorganizuje žiadne aktivity, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie detí.

Rodič v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov pri nástupe dieťaťa do zariadenia poskytne súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa v rozsahu zákona. Rodič svojím podpisom školského poriadku súhlasí s členstvom v RZ pri MŠ Štiavnička Príspevok RZ je odsúhlasený na plenárnej schôdzi  15,00 € ročne na rodinu. Zúčtovanie výdavkov je prístupné rodičom na požiadanie prostredníctvom pokladníčky RZ v príslušnej triede. Z príspevku RZ sa financujú potreby pre deti, organizovanie mimoškolských aktivít, potreby a hračky v triede a pod. Čerpanie je odsúhlasené na plenárnej schodzi RZ vždy na začiatku školského roka.

Organizácia na schodoch

Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom , že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.V prípade stretnutia dvoch tried detí, dá prednosť tým čo už po schodoch idú. V prípade že sa stretnú v polovici, staršie zostanú stáť, pokým mladšie neprejdú. Na všetkých schodoch chodia deti v jednom rade a pridŕžajú sa zábradlia.

 

 

 Organizácia pri jedle

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovno – vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti  pri jedle používajú lyžicu, 5 ročné deti druhej triedy používajú kompletný príbor.

Časový harmonogram podávania jedla:

                              I.trieda II.trieda III. trieda
Desiata                 8, 45 hod. 9,00 hod. 9,15 hod.
Obed                   11, 15 hod. 11,30 hod. 11,45 hod.
Olovrant              14,00 hod. 14,15 hod. 14,30 hod.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. vopred. V prípade, ak zákonný zástupca nemôže z rôznych dôvodov odhlásiť svoje dieťa osobne v materskej škole, môže odhlásiť dieťa zo stravy telefonicky do 8,00 hodiny. Ak sa tak nestane , uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku.

 Organizácia pobytu detí vonku

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď ( nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka naplánuje a premyslí tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno- pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. V prípade hrania detí na hracích prvkoch , kde hrozí zvýšené riziko úrazu, službu konajúca učiteľka vykonáva dozor v bezprostrednej blízkosti detí. V jarných a letných mesiacoch sa upravuje pobyt vonku vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa viackrát počas dňa, v tomto prípade môže začať PV už rannými hrami od 7.30.hod. Mimo areál materskej školy využívajú deti reflexné vesty a prvky a zamestnanci používajú stopterčík.

Organizácia odpočinku

Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravotný stav detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

Pitný režim

Každá triedna učiteľka  v spolupráci s pracovníčkami MŠ zabezpečuje pre všetky deti dostatok pitného režimu počas dňa. Deti majú v jednotlivých triedach počas dňa, keď majú potrebu smädu majú prístup k pitnému režimu. Rešpektujeme  vlastný pitný režim,/fľaša označená menom/ ktorý si dieťa prinesie z domu, ktorý využívame aj pri pobyte vonku.. V rámci zdravej školy neodporúčame nosiť deťom do materskej školy sladkosti. Každé dieťa má svoj vlastný  pohár.

Úsporný režim chodu materskej školy

V prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti hlavne v zimných mesiacoch riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Nadbytok zamestnancov v takom prípade je riešená náhradným voľnom alebo čerpaním dovolenky. Riaditeľka materskej školy môže rozhodnúť o spájaní tried  i počas neprítomnosti učiteliek, z dôvodu vysokej chorobnosti, alebo školení a kontinuálnych vzdelávaní v zmysle zákona 317/2009 o ped. z. Rodičia pred obdobím školských prázdnin môžu písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Pokiaľ záujem nepresiahne 50%, prevádzka bude obmedzená na zodpovedajúci počet tried. Pokiaľ záujem nepresiahne 25%, prevádzka môže byť z ekonomických dôvodov prerušená (vianočné prázdniny a pod.), zamestnanci MŠ si budú čerpať riadnu dovolenku. Počas väčšej neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. chrípky a pod.), sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, alebo príslušného Úradu verejného zdravotníctva. V prípade neprítomnosti pedagóga môže riaditeľ školy nariadiť zastupovanie a to v prípade, že počet prítomných detí na danej triede je vyšší ako 20 detí. Zastupujúcemu pedagógovi tým vzniká nárok na nadčasové hodiny. Pokiaľ chýbajú viacerí pedagógovia riaditeľ dohliada na to, aby v prvom rade boli deti v ranných hodinách vo svojich triedach a delili sa až po obede. V nevyhnutných prípadoch riaditeľ môže rozhodnúť o prerušení prevádzky na triede aj počas celého dňa. O tom, že sú deti delené do iných tried sú rodičia informovaní písomným oznamom. Súčasťou oznamu je zoznam detí a trieda, do ktorej bolo dieťa dočasne zaradené. Do tejto triedy prevádzkoví zamestnanci prenesú osobné veci detí a posteľné prádlo. Zástup za chýbajúceho pedagóga (pri počte detí nad 20) automaticky preberá v prvom rade kolegyňa na triede. Možnosť odmietnutia je len v prípade časovo objednaného lekárskeho vyšetrenia a dohovore s riaditeľom školy, ktorý v takom prípade poverí iného zamestnanca zastupovaním.

Prevádzku materskej školy môže zriaďovateľ dočasne obmedziť alebo prerušiť:

-zo závažných organizačných dôvodov

-z technických dôvodov

-z hygienicko-epidemiologických dôvodov

-na základe nariadenia opatrenia príslušného RUVZ

-na návrh riaditeľa z dôvodov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť detí a zamestnancov

V období školského roka môže riaditeľ  poskytnúť zo závažných organizačných alebo prevádzkových dôvodov päť dní voľna.

Riaditeľka materskej školy môže poskytnúť deťom 5 dní riaditeľského voľna. Z dôvodov organizačných alebo prevádzkových. O tejto skutočnosti informuje zriaďovateľa. V oznámení zriaďovateľovi uvedie dôvody poskytnutia riaditeľského voľna, /§ 150 ods. 5 školského zákona/ V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže riaditeľ školy poskytnúť deťom alebo žiakom viac ako päť dní voľna; počet dní určí ministerstvo školstva.“

Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy :

 • poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,
 • oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,
 • zaradí študentky do tried.

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.
 2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.
 3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
 4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

Evidencia obsahuje:

 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo,
 • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
 • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
 • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni , tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako tri dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.  Riaditeľka školy je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 1. Podľa § 24 ods. 6 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:
  • je spôsobilé na pobyt v kolektíve
  • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
  • nemá nariadené karanténne opatrenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a v neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

 1. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.
 1. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov . Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí za prítomnosti dvoch zamestnancov.
 1. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.
 2. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí zvýšený počet pedagogických zamestnancov.
 3. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

 

 1. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy
 1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo.
 2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov nebude požadovaná.
 3. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od jednotlivých vchodov má riaditeľka MŠ, starosta obce Štiavnička, školníčka materskej školy. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamknutie vchodov zodpovedá školníčka a upratovačka.
 4. V pavilóne materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.
 5. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.
 6. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.
 7. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené uzamykateľné miesto.
 8. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.
 9. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené miesto.
 10. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne zamestnankyňa poverená riaditeľkou materskej školy.

 

III.ČASŤ

Záverečné ustanovenia

 • Školský poriadok je platný a účinný dňom jeho vydania riaditeľkou MŠ
 • Školský poriadok je zverejnený na verejne prístupnom mieste v MŠ  a na webovej stránke školy MŠ Štiavnička
 • Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MŠ , pre deti prijaté na predprimárne vzdelávanie, adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa a ich zákonných zástupcov

Uvedený okruh osôb je povinný sa ním riadiť. V prípade porušenia pravidiel školského poriadku bude podľa miery závažnosti vyvodená zodpovednosť a možnosťou prijatia sankcií , na ktorých udelenie bude dotknutá osoba vopred upozornená.

 • derogačná klauzula – vydaním nového Školského poriadku sa  ruší predchádzajúci Školský poriadok  vrátane všetkých jeho dodatkov.
 • so Školským poriadkom sú preukázateľným spôsobom / vlastnoručným podpisom na podpisovom hárku , ktorý tvorí prílohu č. 4 školského poriadku oboznámení všetci zamestnanci MŠ. Podpisový hárok je súčasťou každej zmeny  školského poriadku vykonanej formou dodatku.
 • so znením Školského poriadku sú vhodným spôsobom oboznámené aj deti navštevujúce MŠ
 • o vydaní  a obsahu Školského poriadku riaditeľka MŠ informuje zákonných zástupcov detí na Plenárnom rodičovskom združení na začiatku školského roka.
 • tento Školský poriadok možno meniť len prostredníctvom príslušných dodatkov , ktoré sú číslované v chronologickom poradí podľa vydania a pred ich vydaním  sú prerokované v rade školy a pedagogickej rade.

Prílohy Školského poriadku:

Príloha č. 1, 2,3 : Denný poriadok jednotlivých tried

Príloha č. 4 : podpisový hárok – oboznámenie sa zamestnancov MŠ so Školským poriadkom

Príloha č. 5 : fotokópia dokladu o schválení času prevádzky MŠ zriaďovateľom, ktorý určila    riaditeľka MŠ a ktorý bol  prerokovaný zákonnými zástupcami dieťaťa.

 

 

V Štiavničke dňa 30. augusta 2022

                                                     Vypracovala: PaedDr. Jana    Bartánusová, riaditeľka MŠ

Príloha č. 1

 

                   DENNÝ PORIADOK     šk. rok 2022/2023

I.Trieda – Fialky

VYUČUJÚCE: PaedDr. Jana Bartánusová – riad. MŠ

Bc. Radka Gregorová – triedna učiteľka

                      Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako súčasť  všetkých foriem denných činností počas celého dňa

6.30 hod. Otvorenie materskej školy, schádzanie detí

Hry a činnosti podľa výberu detí

Ranný kruh

Zdravotné  cvičenie

 

8.45 hod.

Osobná hygiena,

desiata

 

9.00 hod.

Hry a činnosti podľa výberu detí /Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku/vychádzka

 

11.15 hod.

Osobná hygiena, obed, čistenie zubov

Odpočinok

 

14.00 hod.

Olovrant

Hry a  činnosti podľa výberu detí

16.00 hod. Koniec  prevádzky  materskej  školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

DENNÝ PORIADOK    šk. rok 2022/2023

II.Trieda – Púpavy

VYUČUJÚCE: Mgr. Katarína Mojšová – triedna uč.

Magdaléna Križanová – uč.

        

Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako súčasť  všetkých foriem denných činností počas celého dňa

 

6. 30 hod.

Otvorenie materskej školy, schádzanie detí

Hry a činnosti podľa výberu detí

Ranný kruh

Zdravotné  cvičenie

9. 00hod. Osobná hygiena,

Desiata

9. 15 hod. Hry a činnosti podľa výberu detí /Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku/vychádzka

11.30hod. Osobná hygiena, obed, čistenie zubov

Odpočinok

14.15 hod. Olovrant

Hry a  činnosti podľa výberu detí

16.00 hod. Koniec  prevádzky  materskej  školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3

DENNÝ PORIADOK     šk. rok 2022/2023

III.Trieda – Tulipány

VYUČUJÚCE: Bc. Lucia Tesáková – triedna uč.

                Mária Moravčíková –  uč.

               

Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako súčasť  všetkých foriem denných činností počas celého dňa

6.30 hod. Otvorenie materskej školy, schádzanie detí

Hry a činnosti podľa výberu detí

Ranný kruh

Zdravotné  cvičenie

9. 15 hod. Osobná hygiena, desiata
9. 30 hod. Hry a činnosti podľa výberu detí /Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku/vychádzka

11.45 hod. Osobná hygiena, obed, čistenie zubov

Odpočinok

14.30 hod. Olovrant

Hry a  činnosti podľa výberu detí

16.00 hod. Koniec  prevádzky  materskej  školy