Archív pre júl, 2021

OZNAM K STRAVOVANIU

15. júla 2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny
v poskytovaní dotácií na stravu:
– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou
detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ
alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi;
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ
a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“)
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný
ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil
na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo
šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného
predpisu 1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4
ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré
dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa
v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM
podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí
oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na
dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

VIAC INFO TU: Strava zadarmo,HN 2021NFO pre žiadateľov

Čestné vyhlásenie k dotácii na stravu TU

JE POTREBNÉ POŽIADAŤ DO 31.07.2021