O nás

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

telefón: +421 44 4352199

mail: msstiavnicka@gmail.com

adresa: Materská škola, 03401 Štiavnička 86

Naša materská škola sa nachádza v obci Štiavnička pri Ružomberku. Jej zriaďovateľom je Obec Štiavnička. Materská škola je situovaná v peknom prostredí uprostred dediny. Jej okolie a blízky les, či potok umožňuje realizovať naše hlavné zameranie na enviromentálnu výchovu. MŠ je dvojtriedna s celodennou výchovnou starostlivosťou.Prostredie spĺňa estetické a emocionálne kvality. Je útulné, príjemné a harmonické.

10000004000000C8000000C888E1353EPracujeme podľa nášho projektu „MALÍ MRAVČEKOVIA“

Máme vypracované ciele, ktoré zamerané na oboznamovanie s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjanie estetického cítenia a formovanie humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia. V rámci enviromentálnej výchovy dieťa získava vedomosti, zručnosti a návyky , formuje sa jeho hodnotová orientácia,postoje, správanie.

Sme zaradení do siete Škôl podporujúcich zdravie.Ciele realizujeme prostredníctvom projektu: „ZDRAVÁ ŠKOLA“

Našou snahou vo vytýčených cieľoch je pripraviť dieťa na prostredie, v ktorom žije. Dôležité je utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i zdraviu iných.Rozvíjať návyky zdravého životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných športových aktivít.

V nadväznosti na tieto ciele sme začali s realizáciou predplaveckej prípravy a vypracovali sme projekt „VO VODE SOM AKO RYBA“

V školskej záhrade pokračujeme vo výstavbe dopravného ihriska, kde sa deti oboznámia nielen s pravidlami cestnej premávky, ale budú rozvíjať aj svoje pohybové schopnosti.

V našej materskej škole sa zameriavame aj na prácu s deťmi s oneskoreným vývinom reči poruchami reči ako aj prevenciu narušenia komunikačných schopností. Spolupracujeme s logopedičkou v Ružomberku, Mgr. Luciou Draveckou.Vypracovali sme projekt “BRÚSIME SI JAZÝČEK“ Týmto zameraním chceme reagovať na aktuálnu úroveň reči detí predškolského veku , ktorá sa stále zhoršuje, čo prispieva k väčšiemu výskytu porúch učenia v školskom veku.

1000000C0000006400000045AC442EDCNaša MŠ sa zapojila do národného projektu BUBO , ktorého cieľom je viesť deti k pravidelnému pohybu , a tým rozvíjať ich pohybové zručnosti.

Svoje napredovanie vidíme a budeme sa ho snažiť plniť hlavne v organozivaní spoločných akcií s rodinami a zapájaním rodín do aktívneho diania v živote ich detí nielen doma , ale i materskej škole. Materská škola sa riadi aj všeobecne záväznými právnymi predpismi a koncepčnými materiálmi, ktoré sú publikované v Pedagogicko – organizačných pokynoch na daný školský rok.

Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech.