RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

4. apríla 2022

MILÍ RODIČIA,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠTIAVNIČKE, 06.04.2022 (streda)

o 16:00hod.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

FOTENIE

3. marca 2022

Milí rodičia,

vo štvrtok 17.03. 2022 v dopoludňajších hodinách bude prebiehať fotenie detičiek.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY DO 18.02.2022

14. februára 2022

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši sa prerušuje prevádzka materskej školy  od 15.2. 2022 – 18.2. 2022 vrátane.  Ďakujeme za pochopenie.

KARNEVAL 24.2. 2022

1. februára 2022

Na známosť sa všetkým dáva, fašiangová super správa.
V našej škôlke bude bál, fašiangový karneval.
Vítané sú masky všetky, lienky, víly i baletky.
A možno i Superman, z výšky zletí priamo k nám.

     KEDY? 24.2. 2022 V NAŠEJ MŠ

2%

20. januára 2022

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.                                 Za pomoc zo srdca ĎAKUJEME!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Tlačivo na poukázanie 2% TU

OZNAM

22. decembra 2021

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy  bude v termíne od 20.12.2019- 7.1.2022 prerušená. Začíname 10.1.2020.

VYLASUJEME SÚŤAŽ

11. októbra 2021

O NAJKRAJŠIU VTÁČIU BÚDKU

Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov originálnu vtáčiu búdku z dreva, plastu, alebo iného materiálu. Doniesť ju do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavku a vyhodnotíme najkrajšiu búdku. (hodnotia deti) Víťazná búdka bude odmenená.

Vyhodnotenie súťaže bude 19.11. 2021

Vyhotovené búdky po vyhodnotení rozvešiame na školskom dvore, kde budeme počas zimy dopĺňať potravu pre vtáčiky.

ROZDELENIE DETÍ DO TRIED

24. augusta 2021
MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2021/2022
TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riaditeľka MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna učiteľka
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Katarína Mojšová – triedna učiteľka
Magdaléna Križanová – učiteľka
TRIEDA III. TULIPÁNY

Mária Moravčíková  – triedna učiteľka
Bc. Lucia Tesáková – učiteľka
Marko Babec Michaela Buknová Zoja Darilová
Jonáš Bartánus Dominik Dančo Jonáš Frič
Adela Haličková Ela Drabiňáková Richard Horovský
Matúš Hatala Liliana Facunová Šimon Jacko
Veronika Hatalová Lusiana Facunová Nela Kelčíková
Karolína Holubčíková Matúš Haríň Liliana Koreňová
Lujza Hromadová Ivan Hajtmanský Kristína Kroniková
Vivien Chovancová Sebastián Heider Jaroslav Kurinský
Eliška Jacková Jerguš Holdoš Alexandra Maďarová
Stella Jacková Mia Hulinová Jakub Maslo
Alica Kopáčková Tobias Maga Vanesa Maslová
Tomáš Kopáček Viktória Maslová Sebastián Matula
Eliška Kotulášová Adam Migra Tobias Matula
Tamara Kováčiková Igor Migra Marko Moravčík
Sofia Kráľová Laura Poliaková Peter Muríň
Roman Pačaj Matias Poliak Marek Švec
Adam Saniga Viliam Straka Diana Tkáčiková
Ema Šupejová Erik Weis  Benet Kulfán
Oliver Ťupek
  Richard Viktor

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Informácia o začatí školského roku 2021/2022

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 02.09.2020 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried;
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte

OZNAM K STRAVOVANIU

15. júla 2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny
v poskytovaní dotácií na stravu:
– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou
detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ
alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi;
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ
a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“)
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný
ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil
na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo
šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného
predpisu 1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4
ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré
dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa
v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM
podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí
oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na
dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

VIAC INFO TU: Strava zadarmo,HN 2021NFO pre žiadateľov

Čestné vyhlásenie k dotácii na stravu TU

JE POTREBNÉ POŽIADAŤ DO 31.07.2021