ROZDELENIE DETÍ DO TRIED

24. augusta 2021
MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2021/2022
TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riaditeľka MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna učiteľka
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Katarína Mojšová – triedna učiteľka
Magdaléna Križanová – učiteľka
TRIEDA III. TULIPÁNY

Mária Moravčíková  – triedna učiteľka
Bc. Lucia Tesáková – učiteľka
Marko Babec Michaela Buknová Zoja Darilová
Jonáš Bartánus Dominik Dančo Jonáš Frič
Adela Haličková Ela Drabiňáková Richard Horovský
Matúš Hatala Liliana Facunová Šimon Jacko
Veronika Hatalová Lusiana Facunová Nela Kelčíková
Karolína Holubčíková Matúš Haríň Liliana Koreňová
Lujza Hromadová Ivan Hajtmanský Kristína Kroniková
Vivien Chovancová Sebastián Heider Jaroslav Kurinský
Eliška Jacková Jerguš Holdoš Alexandra Maďarová
Stella Jacková Mia Hulinová Jakub Maslo
Alica Kopáčková Tobias Maga Vanesa Maslová
Tomáš Kopáček Viktória Maslová Sebastián Matula
Eliška Kotulášová Adam Migra Tobias Matula
Tamara Kováčiková Igor Migra Marko Moravčík
Sofia Kráľová Laura Poliaková Peter Muríň
Roman Pačaj Matias Poliak Marek Švec
Adam Saniga Viliam Straka Diana Tkáčiková
Ema Šupejová Erik Weis  Benet Kulfán
Oliver Ťupek
  Richard Viktor

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Informácia o začatí školského roku 2021/2022

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 02.09.2020 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried;
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte

OZNAM K STRAVOVANIU

15. júla 2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny
v poskytovaní dotácií na stravu:
– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou
detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ
alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi;
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ
a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“)
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný
ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil
na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo
šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného
predpisu 1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4
ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré
dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa
v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM
podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí
oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na
dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

VIAC INFO TU: Strava zadarmo,HN 2021NFO pre žiadateľov

Čestné vyhlásenie k dotácii na stravu TU

JE POTREBNÉ POŽIADAŤ DO 31.07.2021

SÚŤAŽ

2. júna 2021

V mesiacoch máj a jún vyhlasujeme súťaž o NAJKRAJŠÍ KVET PODĽA TRIEDY. Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov KVETY – FIALKY, PÚPAVY, TULIPÁNY z rôzneho materiálu napríklad papier, drevo, textil, odpadový materiál a iné. Doniesť do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavu a vyhodnotíme najkrajšie (hodnotia deti).  Víťazné kvety budú odmenené. Vaše výtvory môžete doniesť do 18.06. 2021. Vyhodnotenie bude 18. júna 2021.

ZÁPIS

25. marca 2021

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička, v
zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamuje širokej verejnosti termín, a miesto podávania žiadosti a
podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský
rok 2021-2022.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ŠTIAVNIČKE

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2021. Žiadosti na prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 1. mája 2021 do
31. mája 2021 s tým, že:
– Vydávanie a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej
prítomnosti detí;
– elektronicky na email aj naskenované žiadosti: msstiavnicka@gmail.com
– osobne MŠ Štiavnička v dňoch 3.5.2021, 4.5.2021 a 5.5. 2021, od 11,00 hod. – 15, 00
hod., s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (iba ak to
bude dovoľovať mimoriadna situácia a nariadenia ÚVZ SR ).
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní
– Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie
príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

2%

10. marca 2021

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Tlačivo na poukázanie 2% TU

OZNAM

7. marca 2021
OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE OD 8.3.2021(pondelok) môžu nastúpiť všetky deti, ktorých rodičia majú záujem.
-prosíme o dodržiavanie epidemiologických opatrení ROR
– dodržiavanie povinnej 14 dňovej karantény, ak je v rodine COVID – 19
– vstup do areálu MŠ len so 7 -dňovým negatívnym testom
ĎAKUJEME
 

OZNAM

4. januára 2021
MILÍ RODIČIA!!!
Oznamujeme informácie ohľadom otvorenia škôl zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
DRŽME SI PALCE, ABY SME SA VIDELI ČOSKORO V ŠKOLE
Ako to bude vyzerať v najbližších dňoch v školách:
👉Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené.
👉Od 18. januára budú otvorené materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.
👉Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.
Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

 

OZNAM

15. decembra 2020

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY OBEC ŠTIAVNIČKA OZNAMUJE RODIČOM, ŽE OD 21.12.2020 (PONDELOK)  DO 8.1.2021 (PIATOK), POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PREVÁDZKA MŠ PRERUŠENÁ.

 

OZNAM

11. decembra 2020

Milí rodičia!

Prevádzka MŠ Štiavnička je otvorená od 14.12.2020 (pondelok).

Deti sa môžu tešiť v pondelok aj na MIKULÁŠA!!!!