ŠKOLNÉ

V školskom roku 2018 / 2019 je príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení (školné) určené Všeobecne záväzným nariadením obce Štiavnička číslo 1/2011 zo dňa 7.9.2011 vo výške 7€ mesačne.

Úhradu je potrebné uskutočniť vždy do 10. dňa v mesiaci. Poplatok sa uhrádza triednej učiteľke.

Pridaj komentár