ZÁPIS

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička, v
zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamuje širokej verejnosti termín, a miesto podávania žiadosti a
podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský
rok 2021-2022.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ŠTIAVNIČKE

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2021. Žiadosti na prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 1. mája 2021 do
31. mája 2021 s tým, že:
– Vydávanie a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej
prítomnosti detí;
– elektronicky na email aj naskenované žiadosti: msstiavnicka@gmail.com
– osobne MŠ Štiavnička v dňoch 3.5.2021, 4.5.2021 a 5.5. 2021, od 11,00 hod. – 15, 00
hod., s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (iba ak to
bude dovoľovať mimoriadna situácia a nariadenia ÚVZ SR ).
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní
– Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie
príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Pridaj komentár